Your Cart

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 2 και Πρεμετής, (Α.Φ.Μ. 094498725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής «Τειρεσίας»), σας ενημερώνει ότι τηρεί αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στα οποία περιλαμβάνεται το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων και το Σύστημα Υποθηκών & Προσημειώσεων («Αρχείο»), στα οποία καταχωρούνται πληροφορίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αντικειμενικότητας και παρέχουν πληροφόρηση για τη φερεγγυότητα των προσώπων στα οποία τα δεδομένα αφορούν, καθώς και για την εμπράγματη επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας τους.


Στο ανωτέρω πλαίσιο και με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού, πιστωτικού, κινδύνου στο πλαίσιο αναληφθείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και την παροχή ορθών και επίκαιρων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων για την εξασφάλιση γενικά της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας  και ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας των επιχειρηματιών, παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης μέσω του συστήματος«Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (εφεξής «σύστημα ΤΣΕΚ»), σε επιτηδευματίες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στα ακόλουθα δεδομένα του Αρχείου α) ακάλυπτες επιταγές, β) απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, γ) αιτήσεις πτωχεύσεων – αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ) αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), ε) κηρυχθείσες πτωχεύσεις, στ) διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου, ζ) πλειστηριασμοί κινητών & ακινήτων, η) υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, θ) κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923, ι) αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών (Ν. 3869/2010), καθώς καιδεδομένα εταιριών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ.


Πηγές των παραπάνω δεδομένων - τόσο για τα ήδη συλλεχθέντα όσο και για αυτά που θα συλλεγούν στο μέλλον - είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολογικά Γραφεία και τα Ειρηνοδικεία/Πρωτοδικεία όλης της χώρας, καθώς και τα ΦΕΚ & το ΓΕΜΗ.


Τα δεδομένα διατηρούνται στο Αρχείο και μεταδίδονται μέσω του ως άνω συστήματος ΤΣΕΚ για το χρονικό διάστημα που ορίζει το άρθρο 40 ν. 3259/2004, όπως εκάστοτε ισχύει.


Αποδέκτης των δεδομένων του συστήματος ΤΣΕΚ είναι η επιχείρηση με την επωνυμία PET SUPERMARKET Ο.Ε., δ/νση έδρας Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Κηφισού 79, ΑΦΜ 099005149, με την οποία συναλλάσσεσθε, κατόπιν προηγούμενης σύνδεσής της με αυτό και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους σύνδεσης (https://tsek.teiresias.gr) (εφεξής «επιχείρηση»).


Τα δεδομένα διατίθενται στην επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν προορίζονται για μεταπώληση ήπεραιτέρω διάθεση και τηρούνται από αυτή μέχρι το τέλος της εκάστοτε συναλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας αντλούνται. Εάν συνδέεστεμε την επιχείρηση με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, τα ως άνω δεδομένα θα διατίθενται σε αυτή για όσο χρόνο ισχύει η ως άνω σύμβαση, κατ’ επιλογή και με ευθύνη της επιχείρησης, άλλως θα διατίθενται στα πλαίσια συγκεκριμένης συναλλαγής.


Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης και δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με το Ν.2472/1997, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε στα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών τηςΤειρεσίας, επί της οδού Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι. Το δικαίωμα πρόσβασης και τυχόν αντίρρησής σας στην κατά την παρούσα πρόσβαση μπορεί να διατυπωθεί εγγράφως και στην ανωτέρω αναφερόμενη επιχείρηση, η οποία εν προκειμένω ενεργείως εντολοδόχος της Τειρεσίας. Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος αντίρρησης, η επιχείρηση υποχρεούται άμεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα και να διαβιβάσει αμελλητί ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το ως άνω έγγραφο στην Τειρεσίας. Μετά την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός σας στους αποδέκτες του συστήματος ΤΣΕΚ θα εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν επιθυμεί τη μετάδοση των δεδομένων που τον αφορούν», η οποία εκτιμάται ελεύθερα με τις όποιες τυχόν επιπτώσεις. Κατ΄εξαίρεση δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ θα εξακολουθούν να μεταδίδονται.


Άρση του αιτήματος μη μετάδοσης πραγματοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε μόνον προς την Τειρεσίας.


Για το ανωτέρω σύστημα της Τειρεσίας γίνεται περιοδική ενημέρωση του κοινού δια του τύπου και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας στις διευθύνσεις http://www.tiresias.gr & https://tsek.teiresias.gr